Německo

Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání: Co je kryto v Německu?

Německo: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Jako náhradu za ohrožení zdraví z důvodu pojistné události můžete požadovat níže uvedené dávky.

Lékařská péče

Lékařská péče zahrnuje první pomoc, zdravotní péči, léky, léčebné a zdravotní pomůcky, domácí péči a rehabilitaci.

Dávky na zapojení do pracovního procesu

Dávky na zapojení do pracovního procesu zahrnují dávky na zachování či získání zaměstnání, hledání zaměstnání, stáže, odbornou přípravu na zaměstnání, základní a další školení a rekvalifikaci.

Dávky na začlenění do společnosti

Účelem těchto dávek je znovu začlenit dané osoby do sociálního života, zvláště pomoci jim v těchto oblastech:

  • získání znalostí a praktických dovedností,
  • porozumění dění v okolí,
  • získání, údržba a vybavení bytu přizpůsobeného pro zdravotně postižené osoby,
  • samostatný život v chráněném ubytování,
  • účast na kulturním a společenském životě.

Doplňkové dávky

Doplňkové dávky se týkají zejména skupinového rehabilitačního cvičení na lékařský předpis a pod lékařským dohledem, jízdného nutného pro výkon tohoto cvičení, pomoci s přesunem a pomoci v domácnosti a výdajů na hlídání dětí.

Dávky v případě dlouhodobé péče

Stanete-li se odkázaným na péči v důsledku pojistné události, máte nárok na dávky na péči nebo na denní příspěvek na péči (i když už pobíráte důchod)

Dávky v případě úrazu a dočasné příspěvky

Na dávky v případě úrazu máte nárok po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Její výše je 80 % hrubé mzdy před začátkem pracovní neschopnosti, přičemž horní limit tvoří čistý plat. Dávka v případě úrazu je obecně poskytována v návaznosti na období, během něhož máte nárok na pokračující výplatu mzdy, a je hrazena po dobu maximálně 78 týdnů. Vyplácení dávky v případě úrazu není ukončeno před ukončením poskytování péče v nemocnici. Tato dávka se přestává vyplácet, jakmile je vám přiznán důchod z důvodu pracovního úrazu.

Dočasný příspěvekje vyplácen během doby pobírání dávek na zapojení do pracovního procesu, přičemž výše dočasného příspěvku je o něco nižší než dávka v případě úrazu.

Důchod

Jestliže je v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání snížena vaše výdělečná schopnost alespoň o 20 % po dobu delší než 26 týdnů poté, kdy došlo k úrazu či nemoci z povolání, bude vám přiznán důchod. Jeho výše závisí na míře snížení výdělečné schopnosti a na vašich předchozích ročních příjmech z výdělečné činnosti (příjmy za posledních 12 kalendářních měsíců před pojistnou událostí).

Pozůstalostní důchod (Hinterbliebenenrenten)

Jestliže je úmrtí vašeho manžela či manželky důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, bude vám přiznán pozůstalostní důchod. Výše tohoto důchodu je 40 % ročního příjmu z výdělečné činnosti zesnulého, pokud je vám 47 let a více, pokud jste práce neschopný/á nebo pokud vychováváte dítě mající nárok na sirotčí dávky. Jste-li mladší a nevychováváte žádné dítě, pobíráte během dvou let roční důchod ve výši 30 % ročního příjmu zvýdělečné činnosti zesnulého. Důchod je však vyplácen i po uplynutí dvou let, pokud k úmrtí došlo před 1. lednem 2002 nebo pokud byli manželé, z nichž alespoň jeden musí být narozen před 2. lednem 1962, oddáni dříve než 1. ledna 2002.

Děti mladší 18 let dostávají sirotčí důchod (Waisenrente). Jednostranný sirotek (dítě, které přišlo o jednoho z rodičů) dostává 20 % ročního příjmu z výdělečné činnosti pojištěnce a sirotek po otci i matce dostává 30 % tohoto příjmu. Pokud se dítě ještě vzdělává, je mu důchod vyplácen do věku 27 let.

Jestliže má příjemce důchodu vlastní příjmy, mohou být případně od důchodu odečteny.

Paušální částka

Za určitých podmínek může být místo důchodu vyplacena paušální částka (Abfindung).

Pohřebné

V případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je osobě, která hradí pohřeb, vyplaceno pohřebné (Sterbegeld). Výše pohřebného odpovídá jedné sedmině rozhodné částky (staré spolkové země: 4500 EUR, nové spolkové země: 3840 EUR).

Datum příspěvku: 3.02.2020, aktualizováno: 7.02.2020
Témata: Život a práce v EU, Sociální zabezpečení, VIII. Pracovní úrazy a nemoci z povolání

© Evropská unie, 2012