Německo

Jak získat v Německu přístup k peněžitým dávkám v nemoci?

Německo: Peněžité dávky v nemoci

Svou pracovní neschopnost a její pravděpodobnou délku musíte svému zaměstnavateli bez odkladu nahlásit.

Pokud vaše pracovní neschopnost trvá déle než 3 kalendářní dny, musíte svému zaměstnavateli předložit lékařské potvrzení nejpozději ve 4. den nemoci. Nárok na peněžité dávky v nemoci existuje v zásadě ode dne následujícího po dni, k němuž lékař určil pracovní neschopnost. V lékařském potvrzení musí být uvedena očekávaná délka trvání pracovní neschopnosti. Potvrzení musíte předložit svému zaměstnavateli.

Máte povinnost se přesně dostavit na lékařské prohlídky, k nimž jste pozváni. Pokud se k prohlídce nedostavíte a neomluvíte svou absenci ze závažných důvodů, může to vést ke ztrátě vašich peněžitých dávek v nemoci.

Pokud pobíráte jiné dávky (například důchod) nebo je-li vaše nemoc způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jste povinni tuto skutečnost nahlásit své zdravotní pojišťovně. Po dobu vaší pracovní neschopnosti nesmíte bez svolení vaší zdravotní pojišťovny odcestovat z Německa. Při nerespektování tohoto pravidla můžete o dávky v nemoci přijít.

Váš nárok na peněžité dávky v případě nemoci vašeho dítěte

V případě, že si hradíte zákonné zdravotní pojištění a vaše dítě (do 12 let věku) je nemocné a potřebuje péči (je třeba předložit lékařské potvrzení), máte nárok pobírat dávky z nemocenského pojištění po maximální dobu 10 pracovních dnů na jedno dítě (celkem maximálně 25 pracovních dnů) během jednoho kalendářního roku za předpokladu, že ve vaší domácnosti není žádná jiná osoba, která by mohla o dítě pečovat.

Datum příspěvku: 29.01.2020, aktualizováno: 5.02.2020
Témata: Život a práce v EU, III. Peněžité dávky v nemoci

© Evropská unie, 2012