Německo

Kdy máte v Německu nárok na dlouhodobou péči?

Německo: Dlouhodobá péče

Dávky určené na dlouhodobou péči v případě potřeby péče („odkázanosti“) jsou v Německu poskytovány v rámci zákonem stanoveného systému dlouhodobé péče.

Sociální pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči (kniha XI sociálního zákoníku, Sozialgesetzbuch, SGB XI) je nezávislou složkou sociálního zabezpečení, která kryje riziko nutnosti dlouhodobé péče podobně, jako je tomu v případě pojištění proti nemoci, úrazu, nezaměstnanosti nebo v případě starobního pojištění. Rozsáhlý seznam dávek dlouhodobého pojištění pomáhá zmírňovat fyzickou, duševní a finanční zátěž osob, jež potřebují péči, a jejich rodinných příslušníků, která vzniká v důsledku potřeby dlouhodobé péče, a pomáhá jim vést důstojný život v souladu s jejich přáními navzdory potřebě péče.

Každá osoba krytá zákonným či soukromým nemocenským pojištěním je automaticky a povinně kryta zákonným či soukromým pojištěním pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči. Pro vznik nároku na dávky v rámci zákonného pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči je vyžadována minimální doba pojištění v délce 2 let. Podle požadavků zákonného pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči osoba potřebuje péči, pokud bude v důsledku fyzické, emoční či duševní nemoci či postižení pravděpodobně potřebovat dlouhodobou pomoc k provádění každodenních činností po dobu nejméně 6 měsíců. Příslušná potřeba péče zahrnuje oblasti osobní hygieny, stravování, mobility, jakož i všeobecnou péči a pomoc v domácnosti. Spíše než na věku či příjmu závisí dávky dlouhodobé péče na rozsahu potřeby péče, který stanoví lékařská služba zdravotní pojišťovny. To znamená, že dávky dlouhodobé péče jsou v zásadě přiznány pouze osobám spadajícím minimálně do kategorie I. V případě některých dávek (tzv. nízkoprahové nabídky) postačuje k získání nároku nižší úroveň péče.

Osoby, které potřebují péči v menším rozsahu (méně než 90 minut denně) nebo osoby s částečným pojistným krytím („Teilkaskoversicherung“), jimž omezené dávky nepostačují k pokrytí skutečných nákladů, mohou ve zvláštních případech získat nárok na dávky v rámci systému sociální pomoci.

Dávky na péči vrámci sociální pomoci, tzv. pečovatelská pomoc, jsou poskytovány pouze v případě finanční závislosti dotčené osoby, tzn. jestliže daná osoba v nouzi není schopna nést celkové náklady na pečovatelskou službu sama ani nemůže službu získat od jiných osob.

Kromě toho zákonný systém pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči zajišťuje pro pečující rodinné příslušníky a jiné neformální pečovatele platbu příspěvků na důchodové zabezpečení, úrazové pojištění, platbu příspěvků v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti během období, po něž je poskytována péče, jakož i jiné podpůrné dávky, např. bezplatnou odbornou přípravu, možnosti úlevové péče a náhradní péče atd.

Datum příspěvku: 8.02.2020, aktualizováno: 8.02.2020
Témata: Život a práce v EU, Sociální zabezpečení, XII. Dlouhodobá péče

© Evropská unie, 2012